Sociální rehabilitace

Popis realizace poskytované sociální služby (platné od 1. 2.2023)

V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Sociální rehabilitace

1. Veřejný závazek

a.    Poslání 
Posláním sociální rehabilitace je pomoci lidem s duševním onemocněním nebo osobám ohroženým duševním onemocněním rozvinout potřebné schopnosti a dovednosti, které jim umožní žít samostatným a spokojeným životem, příp. jim umožní předejít rozvinutí duševního onemocnění.
Za tímto účelem sociální rehabilitace nabízí činnosti, které pomáhají duševně nemocným nebo lidem ohroženým duševním onemocněním zvýšit kvalitu jejich života.  Náplň a průběh sociální rehabilitace je u každého uživatele služby individuální. V úzké spolupráci s klíčovým pracovníkem si zájemce o službu nejprve ujasní, co sám od služby očekává, z jaké oblasti jsou jeho potřeby a jak konkrétně je možno dosáhnout žádoucí změny. 
Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě individuálně i ve skupinách. Může probíhat jak v zázemí organizace VOR, tak také v domácnosti klienta, doprovodem na úřady, k lékaři, při hospitalizaci v nemocnici apod. Klienti ambulantní formy sociální rehabilitace mohou kdykoli rozšířit svou zakázku na terénní formu poskytování služby na základě svých nových cílů (například potřeba klienta trénovat nácvik činností v domácnosti).

b.    Cíle

 • Cíl zaměřený na sociální vztahy
  Podporovat klienta do té míry, aby dokázal samostatně prožívat uspokojivé sociální vztahy s rodinou, spolupracovníky a přáteli nebo systematicky spolupracovat na jejich vytváření a posilování.  Podporu poskytovat tak, aby si klient dokázal vytvořit podpůrnou sociální síť ve svém přirozeném prostředí.
 • Cíl zaměřený na oblast zdraví
  Podporovat zejména CARE metodickými postupy klienta ve zvládání své nemoci, aby se sám staral o své zdraví, věděl, jak se chovat v krizových situacích (zhoršení) a jak si včas říct o laickou či profesionální pomoc.
 • Cíl zaměřený na bydlení
  Podporovat uspokojení potřeby a nároků klienta v oblasti bydlení, aby získal schopnosti, dovednosti a návyky potřebné k samostatnému bydlení. 
 • Cíl zaměřený na oblast práce
  Podporovat klienta v aktivitách a krocích, které mu umožní se uplatnit na otevřeném, nebo chráněném trhu práce na základě svých schopností a dovedností, nebo vykonávat jinou pravidelnou smysluplnou činnost, která skýtá pocit seberealizace a také finanční ohodnocení.
 • Cíl zaměřený na oblast financí
  Podporovat dovednost klienta nakládat se svými finančními prostředky, nebo si zajistit pomoc a podporu v této oblasti. Tyto získané dovednosti klientovi umožní zajistit si pravidelně osobní potřeby ke spokojenému životu.
 • Cíl zaměřený na zapojení se do komunity
  Poskytovat přiměřenou podporu klienta v maximálně možném zapojení do společnosti, využívání služeb dostupných v dané komunitě, zapojování se do společenského dění, uplatňování svých osobních práv a zájmů.
 • Cíl zaměřený na volný čas
  Poskytovat přiměřenou podporu klientovi v aktivitách, které mu umožní smysluplně trávit a také si plánovat svůj volný čas, využívat kulturních, sportovních a volnočasových institucí ve svém přirozeném prostředí.


c.    Cílová skupina 
Diagnostické vymezení
Osoby s chronickým duševním onemocněním, dále pak osoby ohrožené chronickým duševním onemocněním, zejména z okruhu psychóz, s afektivními poruchami a těžkými neurotickými poruchami. 

Věkové vymezení
Osoby ve věku 16-80 let.

Podmínky pro poskytnutí služby:
•    zájemce patří do cílové skupiny (diagnóza/ohrožení chronickým duševním onemocněním, věk, potřeba)
•    doporučení odborného ošetřujícího lékaře – psychiatra (pouze písemné doporučení), není třeba v případě osob ohrožených chronickým duševním onemocněním 
•    uzavření písemné smlouvy o poskytnutí služby
•    tým má volnou kapacitu

d.    Zásady poskytování sociální služby
Dobrovolnost – služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí klienta.
Individualita – služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby klienta (každý má svého klíčového pracovníka, čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.).
Respekt – služby jsou poskytovány s úctou vůči klientům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.
Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.
Proaktivní přístup – podpora klientů v účasti na plánování a naplňování služby, podpora samostatnosti, soběstačnosti a sociálního začlenění. (CARE metodika)
Profesionalita – služby jsou poskytovány v souladu s odbornými znalostmi personálu, který je vybaven kvalifikací dle zák. 108/2006, Sb.
Důstojnost – při jednání s klientem je vždy kladen důraz na zachování jeho důstojnosti a je respektován ve svých osobních zvláštnostech.
Rovnost – je uplatňován rovný přístup všech klientů k poskytovaným službám. 
Ochrana práv – služba sociální rehabilitace je realizována v souladu s ochranou práv klientů dle nařízení EU 2016/679, (GDPR), které je v ČR platné od 25. 5. 2018.
Etika – pracovníci sociální služby jsou vázáni Etickým kodexem sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 
Boj proti stigmatizaci – všechny služby i celá činnost sociální služby směřuje k odstraňování stigmatizace a znevýhodňování lidí s duševním onemocněním a ve společnosti, v médiích a v obecném povědomí.


2. Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Zájemcem o službu rozumíme všechny osoby, které sami nebo prostřednictvím svých opatrovníků kontaktují organizaci VOR Jihlava, z.ú. (písemně, elektronicky nebo osobně) s poptávkou po poskytovaných službách a dosud s organizací nemají uzavřenou Smlouvu na sociální službu sociální rehabilitace.

První kontakt
K prvnímu kontaktu může dojít telefonicky, emailem nebo osobně v budově organizace VOR i mimo ni. 
Pokud proběhne první kontakt po telefonu nebo e-mailu, je cílem rozhovoru pracovníka se zájemcem dohodnout osobní setkání. 

První schůzka
Na první schůzku může zájemce přijít sám, v doprovodu blízké osoby, úředníka, sociálního pracovníka či někoho z rodiny. 
Sociální pracovník na první schůzce zjišťuje důvody, které vedou zájemce k žádosti o využívání služeb sociální rehabilitace, zajímá se o to, kdo mu služby doporučil, zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny. 
Pokud zájemce nepatří do cílové skupiny, je mu poskytnuto jednorázové sociální poradenství a jsou mu nabídnuty ostatní služby, mimo organizaci VOR, včetně předání kontaktů na příslušné organizace.
Pokud zájemce patří do cílové skupiny, pracovník mu srozumitelně vysvětlí, jaké služby zařízení poskytuje a za jakých podmínek. 

Posouzení cílové skupiny
Zájemce je požádán o písemné doporučení psychiatra, příp. z rozhovoru klíčový pracovník zjišťuje, zda jde o osobu ohroženou chronickým duševním onemocněním, která se nachází v náročné životní situaci, kterou nezvládá vlastními silami a o podepsání Souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů.
Tým následně posuzuje, zda zájemce patří do cílové skupiny. Zájemce musí splňovat všechna základní vstupní kritéria – duševní onemocnění/ohrožení duševním onemocněním, věkovou kategorii, bydliště v okresu Jihlava. Kromě toho je také posouzena potřebnost služby. Pokud zájemce naplňuje vstupní kritéria, je mu přidělen klíčový pracovník a může pokračovat vyjednávání o službě.

Další jednání
Další setkání sociálního pracovníka se zájemcem o službu je zaměřeno na podrobnější zjišťování potřeb, a konkretizaci představy o rehabilitačním plánu. Ptáme se na očekávání zájemce a cíl, kterého by působením ve službě chtěl dosáhnout – tedy jaký by měl být stav věcí, jak by se ideálně měla změnit jeho životní situace, režim dne, psychická pohoda apod. Pokud byl zájemce o všem poučen a všemu rozumí, může dojít k uzavření písemné smlouvy na sociální službu. 

V případě spolupráce s osobou mladší 18 ti let probíhá jednání i se zákonným zástupcem dítěte, který je přizván ke spolupráci i k úvodnímu rozhovoru. 

Uzavření smlouvy
Uzavření smlouvy probíhá na samostatné schůzce s klientem. Smlouva se uzavírá s klientem písemně, na dobu určitou, dle předpokládaného naplnění potřeb klienta či dosažené změny. Součástí smlouvy jsou i Pravidla organizace VOR, se kterými je klient předem podrobně seznámen.

 
3. Popis služby

A. Naplnění základních činností ze zákona
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
Pomáháme klientům obnovovat své dovednosti v oblasti péče o svoji osobu, domácnost a při přípravě pokrmů. Klientům poskytujeme v této oblasti individuální podporu (finanční plánování, podpora při nakupování, praktické informace o chodu domácnosti, obsluha elektrospotřebičů aj.) i skupinové aktivity (nácvik vaření). 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klubové aktivity – jsou zaměřeny na posílení sounáležitosti, přátelských vztahů a společné trávení volného času. Obsahují filmové kluby, kavárenská setkání, besídky, společenské akce. Program klubu je vytvářen na základě nápadů a aktivity klientů služby.

Outdoorové aktivity - společné aktivity mimo zařízení, jako jsou návštěvy galerií, výstav, kulturních akcí, zajímavých míst v Jihlavě a okolí, malé výlety, vycházky a sportovní akce určené pro ty, kteří si sami netroufají, nebo nemají s kým jít.

Skupina sociálních dovedností - je vhodnou aktivitou k posílení schopností komunikace, zkvalitnění sociálních vztahů, sebepoznání. Zaměřuje se na témata z oblasti komunikace (zásady komunikace, správné návyky, chyby v komunikaci, asertivní sebevyjádření, verbální a neverbální komunikace), mezilidských vztahů (partnerské a rodinné vztahy, krizové situace mezi lidmi a jejich zvládání, sousedské vztahy), jednání s autoritami (lékař, instituce, soudy, různé typy služeb) atd.                                                    

Terapeutická skupina – je pravidelnou aktivitou, která umožňuje klientům sdílet svoje zážitky, problémy i radosti ve skupině podobně nemocných lidí za účasti odborníka – psychologa.

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Vzdělávací programy – kurzy počítačových dovedností, jobkluby, přednášky, besedy, kurzy,apod. Nabídka vzdělávacích programů je určena zájmem uživatelů. Aktuální informace o programu najdete na www.vorjihlava.cz

Arteterapie – pod vedením zkušeného terapeuta umožňuje účastníkům skupiny pomocí výtvarného projevu sdílet důležitá témata každodenního života.
Kreativní dílna – nabízí prostor pro činnost zaměřenou na rozvíjení tvořivosti, osvojování si nových dovedností a různých výtvarných technik. Tvořivé činnosti jsou voleny tak, aby každý měl možnost zažít pocit úspěchu.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Převažuje individuální práce s klienty, při níž společně s klienty řešíme řadu specifických osobních záležitostí, jež zásadním způsobem ovlivňují jejich životy (dluhy, stěhování, hledání vhodného bydlení, hledání vhodné práce, ztráta blízkého člověka, vyřizování sociálních dávek či příspěvku na péči aj. Spolupracujeme s řadou institucí: Psychocentrum, Občanská poradna, Bílý kruh bezpečí, Úřad práce, OSSZ aj.

b.    Finanční spoluúčast uživatele na službě
služba je poskytována bezplatně

c.    Způsob podávání a vyřizování stížností

 • Stížnost na kvalitu poskytovaných služeb vnímáme jako zpětnou vazbu na naši práci. Využijeme ji k rozvoji kvality služeb.
 • Stížnost lze podat osobně i písemně (i anonymně) kterékoliv pracovnici organizace VOR Jihlava nebo vložit do schránky na stížnosti, náměty a připomínky.
 • Na každou stížnost odpovíme písemně, a to i na stížnost podanou ústně či anonymně.
 • Odpověď bude doručena do 1 měsíce od data podání stížnosti. V případě podání anonymní stížnosti vyvěsíme odpověď na nástěnku u schránky na stížnosti, náměty a připomínky.
 • V případě nespokojenosti se způsobem vyřízení stížnosti ze strany poskytovatele, je možné se obrátit na následující orgány či instituce:
 • v záležitostech týkajících se registrací sociálních služeb na Krajský úřad Kraje Vysočina 
  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
  v záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb na inspekci sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí,
  Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 1       
  lidskoprávní organizace jako např. Liga lidských práv, 
  Burešova 6, 602 00 Brno
 • případně na Kancelář veřejné ochránkyně práv, která však není ze zákona oprávněna zabývat se individuálními stížnostmi na kvalitu péče, 
  Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
 • Podrobný způsob podávání a vyřizování stížností je zveřejněn na www.vorjihlava.cz

d.    Ukončení poskytování služby
Důvody, které mohou vést k ukončení služby:
a) rozhodnutí klienta – klient může kdykoliv službu ukončit i bez uvedení důvodu
b) dohoda mezi klientem a zařízením – mezi klientem a zařízením dojde k dohodě o tom,
že služba již nepřispívá k naplnění jeho osobních cílů
c) uplynutím předem stanovené doby (v případě, že klient nemá další zakázku)
d) klient závažným způsobem porušuje Smlouvu o poskytnutí služby – jedná se o případy, kdy klient dlouhodobě odmítá spolupráci s klíčovým pracovníkem, porušuje závažným způsobem Pravidla organizace VOR. Ve všech těchto případech dochází, před ukončením služby, k týmovým konzultacím případu.


e.    Další doplňující informace
webové stránky: www.vorjihlava.cz   

4. Fakultativní služby (jsou-li poskytovány) 

5. Materiální, technické a hygienické podmínky pro zabezpečení sociální služby 

Místo poskytování služby
Služba je poskytována v budově blízko centra v ulici Komenského 36 a v Jihlavě a je dobře dosažitelná městskou hromadnou dopravou. Objekt je dvoupodlažní, v přízemí je společenská místnost, kreativní dílna, kuchyňka, recepce a hygienické zázemí. V 1. podlaží je učebna pro různé kurzy, hovorna, pracovna psychologa, kanceláře pracovníků a hygienické zázemí. Ve druhém patře jsou pouze kanceláře pracovníků a sociální zařízení. Na objekt navazuje zahrada, o kterou pečují naši klienti v rámci služby.  
V terénní formě poskytování služby navštěvujeme klienty v jejich přirozeném prostředí. Dostupnost terénní formy poskytování služby je určena dojezdovou vzdáleností cca 35 km od Jihlavy. 
V Telči máme kontaktní místo: pronájem místnosti na Poliklinice pro vytvoření zázemí pro sociální pracovníky VOR Jihlava, z.ú., kteří poskytují v Telči službu sociální rehabilitace.
Službu zde poskytujeme každý čtvrtek od 10,30 hod. do 14,00 hod. 
V místnosti je běžné vybavení – stůl, židle, kopírka, počítač + hygienické zázemí. 

Materiální a technické zabezpečení
Služba využívá technické zázemí organizace (počítače, notebook, tiskárny, kopírky, telefony, televizor, hifi věž, pevnou telefonní linku, data projektor, fotoaparát aj.) a běžné kancelářské vybavení. Klienti mají přístup na internet, mohou poslouchat hudbu, sledovat televizi, využívat sportovní náčiní a posilovací stroje, hry aj.