Sociální rehabilitace

null

Sociální rehabilitace:  Důležitý prvek péče o duševně nemocné

Posláním sociální rehabilitace je pomoci lidem s duševním onemocněním nebo osobám ohroženým duševním onemocněním rozvinout potřebné schopnosti a dovednosti, které jim umožní žít samostatným a spokojeným životem, příp. jim umožní předejít rozvinutí duševního onemocnění.

Sociální rehabilitace zahrnuje širokou škálu aktivit a intervencí, včetně individuálního plánování, psychosociální podpory, tréninku sociálních dovedností, podpory při hledání zaměstnání, podporovaného bydlení a komunitních aktivit. Tyto prvky jsou navrženy tak, aby pomohly klientům zvládat běžné životní situace a vybudovat stabilní a smysluplný život.

Služba sociální rehabilitace přináší mnoho přínosů pro duševně nemocné. Patří sem zvýšení jejich sebevědomí a sebeúcty, zlepšení sociálních vztahů, posílení schopnosti zvládat stres a řešit problémy, a také zvýšení jejich nezávislosti a zapojení do společnosti. Sociální rehabilitace také pomáhá snižovat stigmatizaci a diskriminaci spojenou s duševním onemocněním.

Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě, individuálně i ve skupinách. Může probíhat jak v zázemí organizace VOR, tak také v domácnosti klienta, doprovodem na úřady, k lékaři, při hospitalizaci v nemocnici apod. Klienti ambulantní formy sociální rehabilitace mohou kdykoli rozšířit svou zakázku na terénní formu poskytování služby na základě svých nových cílů (například potřeba klienta trénovat nácvik činností v domácnosti).

null