Chráněné bydlení

Popis realizace poskytované služby chráněné bydlení
 
V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 
Chráněné bydlení
 
1. Veřejný závazek
a. Poslání 
Služba chráněné bydlení je určena lidem, kteří v důsledku svého duševního onemocnění a s ním spojenou nepříznivou životní situací nezvládají nebo nemohou zcela samostatně bydlet a potřebují podporu sociální služby při nácviku a rozvoji dovedností a schopností vedoucích k jejich soběstačnosti. Služba směřuje k tomu, aby člověk po jejím ukončení zvládl samostatně nebo s nižší mírou podpory bydlet, poradit si při řešení běžných denních záležitostí, aby převzal odpovědnost za vlastní rozhodování a uměl využívat běžně dostupné služby v komunitě.   
 
b. Cíle 
1. Snížit míru potřebné podpory a zvýšit nezávislost člověka tím, že prostřednictvím čerpání služby získá a/nebo rozvine svoje schopnosti v těchto oblastech: 
 • samostatnost v bydlení
 • soběstačnost v péči o vlastní osobu
 • schopnost řešit běžné denní situace
 • schopnost budovat si denní režim, zvyklosti, trávit aktivně čas
 • převzetí odpovědnosti za vlastní rozhodování
 • náhled na svoji nemoc, rozpoznání zdrojů zvládání a zdraví
 • využívání dostupných zdrojů v komunitě, zejména možností trávení volného času, zapojení do aktivit, budování sousedských a přátelských vztahů
2. Stabilizovat životní situaci v bezpečném prostředí
 
3. Posílit sebevědomí a sebedůvěru k řešení životní situace
 
c. Cílová skupina 
 • lidé s chronickým duševním onemocněním, převážně z okruhu psychóz, s výjimkou osob, které vyžadují bezbariérový přístup
 • věk od 19 do 64 let
 • bydliště v Kraji Vysočina
 • potřeba obnovit nebo získat dovednosti, které jsou důležité pro samostatné bydlení
 • člověk, jehož nemoc není v akutní fázi, nevyžaduje intenzivní zdravotní péči
 • člověk, jehož onemocnění má takový průběh, který umožňuje soužití v chráněném bydlení (službu nelze poskytnout např. lidem s neléčenou závislostí na návykových látkách)
d. Zásady poskytování sociální služby
Uplatňování partnerského přístupu ke klientovi, který je založen na rovnocenném vztahu a na vzájemné důvěře. 
Respekt ke specifickým potřebám, možnostem a schopnostem klienta, který staví na toleranci a úctě k individualitě člověka.
Zplnomocňování klienta založené na postupném rozvoji jeho samostatnosti a nezávislosti. 
Odpovědnost za kvalitní poskytování služby, za vlastní odborný růst a vzdělávání.
Začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti, jehož součástí je aktivní předcházení předsudkům společnosti vůči těmto lidem. 
 
2. Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy
Jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení má za cíl informovat zájemce o službě chráněné bydlení v organizaci VOR Jihlava, o podmínkách a průběhu poskytování služby, o spolupráci při naplňování cílů a potřeb klienta, a to konkrétně a srozumitelně tak, aby byl zájemce schopen rozhodnout se, zda potřebuje a chce službu využít. Jednání se zájemcem zároveň slouží k posouzení, zda zájemce spadá do cílové skupiny, zejména toho, zda je odůvodněná potřebnost k rozvoji samostatnosti v přechodném tréninkovém bydlení a/nebo ke stabilizaci životní situace v bezpečném prostředí sociální služby. 
V průběhu jednání je zájemce seznámen s pravidly chráněného bydlení, jsou zmapovány jeho potřeby při vstupu do služby a v případě, že spadá do cílové skupiny služby a má zájem službu využít, jsou s ním projednány a naplánovány oblasti spolupráce a podpory při řešení jeho situace, které jsou písemně zaznamenány v individuální plánu podpory. Se zájemcem o službu je projednána smlouva o poskytnutí sociální služby, podle potřeb osoby je upraven rozsah poskytování služby, termín a způsob úhrady za poskytnuté služby apod. Je dohodnut termín nástupu do chráněného bydlení, domluven průběh prvního dne (týdne) poskytování služby. Konkretizovaná smlouva je podepsána nejpozději v den nástupu do chráněného bydlení. 
 
Jednání je rozděleno do min. 3 schůzek, jejichž obsahem je:
informování o službě, zmapování představ a očekávání o poskytování služby, základní orientace v životní situaci zájemce, předání dokumentů – dotazník pro psychiatra, pravidla pro pobyt v chráněném bydlení, smlouva o poskytnutí služby chráněné bydlení
posouzení, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby, mapování cílů, potřebnosti a možných oblastí podpory, které jsou zaznamenané v záznamu z jednání se zájemcem a v prvním individuálním plánu podpory; projednání pravidel a smlouvy o poskytování sociální služby
uzavření smlouvy; nástup do služby chráněného bydlení  
 
 
3. Popis služby
a.   Naplnění základních činností ze zákona
a) Poskytnutí ubytování
 
Služba chráněné bydlení je poskytována v nájemním bytě v Palackého ulici č.10 v Jihlavě, v 1. podlaží.
Společné prostory domácnosti tvoří předsíň, kuchyň, koupelna s WC. V bytě jsou k dispozici 2 samostatné pokoje.
Služba chráněné bydlení je poskytována v nájemním bytě v Jarní ulici č.28 v Jihlavě, v 1.podlaží.
Společné prostory domácnosti tvoří předsíň, koupelna, samostatné WC. V bytě jsou k dispozici 2 samostatné pokoje, z toho jeden pokoj má balkon.  
Služba chráněné bydlení je poskytována v nájemní bytě v Brněnské ulici č.8 v Jihlavě, ve 3.podlaží.
V bytě je jeden samostatný pokoj s kuchyní, koupelna se záchodem a předsíň. 
 
b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 
Služba chráněného bydlení směřuje k podpoře samostatnosti a soběstačnosti klienta, proto je upřednostňována podpora při samostatné přípravě a zajišťování stravy. V individuálním plánu může být dojednána podpora pracovníka při nácviku vaření nebo zajištění stravy, včetně hospodaření, nákupu potravin a jejich uskladnění, pokud ji klient bude potřebovat.
 
Podpora dle základních činností služby je sjednána a konkretizovaná v individuálním plánu, podle kterého je služba klientovi poskytována. Individuální plán je ve spolupráci s ním pravidelně hodnocen a upravován v závislosti na tom, jak se rozvíjí schopnosti a dovednosti samostatného fungování a mění se jeho situace. Plánování a hodnocení spolupráce a poskytování služby probíhá při sjednaných schůzkách. Vždy se vychází z potřeb, možností a schopností klienta.
 
c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů
 • podpora při hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora v oblasti partnerských vztahů
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) Sociálně terapeutické činnosti:
 • rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 
 
Služba se poskytuje po dobu platnosti smlouvy v tomto časovém rozsahu:
 • ubytování:24 hodin denně
 • úkony péče: v pracovní dny od 8.00 do 16.00 ve sjednaném rozsahu v individuálním plánu; mimo tuto provozní dobu je služba k dispozici podle potřeb uživatele ve sjednaném rozsahu v krizovém plánu. V případě nouzové situace je pracovník k dispozici na telefonu.
b. Finanční spoluúčast uživatele na službě
1. Úhrada za ubytování:
Výše úhrady za ubytování v jednolůžkovém pokoji činí 200,- Kč/den
 
2. Úhrada za základní činnosti ze zákona:
Je-li uživatel příjemcem příspěvku na péči hradí 100,- Kč za každou hodinu péče podle     
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud zajištění úkonu 
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Není-li uživatel příjemcem příspěvku 
na péči, tyto úkony mu budou poskytnuty zdarma.
 
c. Způsob podávání a vyřizování stížností
Stížnost na kvalitu poskytovaných služeb vnímáme jako zpětnou vazbu na naši práci. Využijeme ji k rozvoji kvality služeb.
Stížnost lze podat osobně i písemně (i anonymně) kterékoliv pracovnici VOR Jihlava, z.ú. nebo vložit do schránky na stížnosti, náměty a připomínky. 
Na každou stížnost odpovíme písemně, a to i na stížnost podanou ústně či anonymně.
Odpověď bude doručena do 1 měsíce od data podání stížnosti. V případě podání anonymní stížnosti vyvěsíme odpověď na nástěnku u schránky na stížnosti, náměty a připomínky.
V případě nespokojenosti se způsobem vyřízení stížnosti ze strany poskytovatele, je možné se obrátit na následující orgány či instituce:
v záležitostech týkajících se registrací sociálních služeb na Krajský úřad Kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/ 
v záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb na inspekci sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí,
       https://www.mpsv.cz/cs/19977
lidskoprávní organizace jako např. Liga lidských práv, 
http://llp.cz/
případně na Kancelář veřejné ochránkyně práv, která však není ze zákona oprávněna zabývat se individuálními stížnostmi na kvalitu péče, 
https://www.ochrance.cz/
Podrobný způsob podávání a vyřizování stížností je zveřejněn na www.vorjihlava.cz
 
 
d. Ukončení poskytování služby
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou uvedené ve smlouvě o poskytování sociální služby. 
Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
Pokud klient hrubě poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména neplacení úhrady.
Pokud uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Pravidel pro pobyt v chráněném bydlení.
 
Se způsobem a postupem řešení případného porušení výše uvedených povinností jsou klienti seznámeni prostřednictvím Pravidel pro pobyt v chráněném bydlení, která jsou přílohou smlouvy, a se kterými jsou podrobně seznámeni v rámci jednání se zájemcem o službu a při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. 
 
e. Další doplňující informace
 
4. Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)
Využívání internetu – cena dle smlouvy s poskytovatelem internetového připojení.
 
 
5. Materiální, technické a hygienické podmínky pro zabezpečení sociální služby 
 
Služba chráněné bydlení je poskytována v nájemním bytě, v Jarní ulici v Jihlavě, číslo popisné 383, číslo orientační 28. Byt je umístěn v 1. podlaží, jedná se o standardní byt, velikosti 2+1. Společné prostory domácnosti tvoří kuchyň, předsíň, koupelna a samostatné WC. V bytě jsou k dispozici 2 samostatné pokoje. Jeden pokoj má balkon.
K dispozici je kuchyňská linka, lednice, sporák, mikrovlnná trouba, pračka, televize.
Budova je umístěna asi 3 km od centra Jihlavy a je dobře dostupná hromadnou dopravou. Veřejné služby jsou klientům bez problémů dostupné. 
Služba je poskytována jako přechodné tréninkové bydlení po dobu 6 měsíců až max. 2 let v plně vybaveném bytě určeném pro soužití dvou osob. Podpora pracovníka je zajištěna v pracovní dny od 8 do 16 h, v případě nouzové situace je pracovník k dispozici na telefonu. 
Byt není bezbariérový.
 
Služba chráněné bydlení je poskytována v nájemním bytě, v Palackého ulici v Jihlavě, číslo popisné 1214, číslo orientační 10. Byt je umístěn v 1. podlaží, jedná se o standardní byt, velikosti 2+1. Společné prostory domácnosti tvoří kuchyň, předsíň, koupelna s WC. V bytě jsou k dispozici 2 samostatné pokoje.
K dispozici je kuchyňská linka, lednice, sporák, pračka, sušička, mikrovlnná trouba, televize.
Budova je umístěna v centru města Jihlavy a je dobře dostupná hromadnou dopravou. Veřejné služby jsou klientům bez problémů dostupné. 
Služba je poskytována jako přechodné tréninkové bydlení po dobu 6 měsíců až max. 2 let v plně vybaveném bytě určeném pro soužití dvou osob. Podpora pracovníka je zajištěna v pracovní dny od 8 do 16 h, v případě nouzové situace je pracovník k dispozici na telefonu. 
Byt není bezbariérový.
 
Služba chráněné bydlení je poskytována v nájemním bytě, v Brněnské ulici v Jihlavě, číslo popisné 626, číslo orientační 8. Byt je umístěn ve 3.podlaží, jedná se standardní byt, velikosti 1+kk. V bytě je jeden samostatný pokoj s kuchyní, koupelna se záchodem a předsíň.
K dispozici je kuchyňská linka, lednice, sporák, pračka, mikrovlnná trouba, televize.
Budova je umístěna v centru města Jihlavy, a je dobře dostupná hromadnou dopravou. 
Veřejné služby jsou klientům bez problémů dostupné.
Služba je poskytována jako přechodné tréninkové bydlení po dobu 6 měsíců až max. 2 let v plně vybaveném bytě určeném pro jednu osobu. Podpora pracovníka je zajištěna v pracovní dny od 8 do 16 h, v případě nouzové situace je pracovník k dispozici na telefonu. 
Byt není bezbariérový.